Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING

 

L&vS Management Consulting B.V. respecteert de privacy van haar website bezoekers en sollicitanten én in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In het kader van volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): L&vS Management Consulting B.V. gevestigd te Valckenboschlaan 8, 3707 CR Zeist, Kvk-nummer: 30222342.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door L&vS Management Consulting B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt: Naam, E-mailadres(sen) / telefoonnummer(s), Begeleidend schrijven, Curriculum Vitae, Adresgegevens

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet zonder reden verzameld. Afhankelijk van de reden dat u contact met ons opneemt, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

  • Het vastleggen en reageren op een vraag, klacht of enig ander soort verzoek dat u heeft ingediend.
  • Het maken van een juiste inschatting voor een eventueel dienstverband, indien u uw gegevens, curriculum vitae en begeleidend schrijven achterlaat in verband met het verzoek om een sollicitatieprocedure te starten.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt conform het verwerkingsregister van L&vS Management Consulting B.V..

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@lenvs.nl.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken, kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens derhalve niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot L&vS Management Consulting B.V. via info@lenvs.nl.