L&vS Change Management Model

Ondanks dat vele consultancybureau’s een focus op change management indiceren, ziet L&vS in de praktijk slechts beperkte aandacht hiervoor. Change management begint al in de initiatiefase voordat daadwerkelijk een project is opgezet en eindigt pas in de nazorg. Een Plan van Aanpak hoe de verandering begeleid en gefaciliteerd moet worden moet zo spoedig mogelijk globaal worden opgesteld en onderdeel zijn van elke fase overgang. De focus moet gericht zijn op mensen en het veranderproces, waarbij de medewerkers meegenomen en betrokken worden bij de verandering en daarmee kansen in plaats van bedreigingen zien. Alleen zo kan een verandering effectief en blijvend zijn.

Klik voor meer informatie op de bouwstenen van het onderstaande Change Management Model.

Change Management Model

Organisatie Cultuur

De Organisatie Cultuur is een core change component van het L&vS Change Management Model.

Een assessment van de Cultuur moet vroeg gedaan worden om veranderingsbereidheid, te overkomen obstakels en conflicten helder te hebben en een transitieplan op te stellen. 

 

Inspiratie & Motivatie

Inspiratie & Motivatie is een core change component van het L&vS Change Management Model.

Het zijn twee concepten met een sterke overlap, waarbij Motivatie voornamelijk een pulling force betreft, terwijl Inspiratie veelal een driving force is. Motivatie & Inspiratie hebben rechtstreeks invloed op gedrag van betrokkenen en spelen daarom een rol bij het initiëren van een verandering, het daadwerkelijk doorvoeren van een verandering, alsook het borgen van de veranderde situatie. Een helder en eenduidig beeld van de aanleiding (waarom) en visie (waar naar toe) is hierbij een belangrijk instrument.

 

Eigenaarschap & Divergentie

Eigenschap & Divergentie is een core change component van het L&vS Change Management Model.

Eigenaarschap en divergentie kent 3 belangrijke eigenschappen: Zelfsturing, Zelforganisatie en Onzekerheid en orde tegelijk. L&vS laat haar professionals vrij om hun eigen manier te kiezen voor succesvol resultaat voor de klant. Zij zijn eigenaar van hun werk en creatief in oplossingen voor complexe uitdagingen. Zij stellen het projectteam in staat stellen te excelleren. Theory U geeft hen hierbij handvatten om tot fundamentele veranderingen te komen.

Houding & Gedrag

Houding & Gedrag is een core change component van het L&vS Change Management Model.

De wereld om ons heen verandert continu. Snelle technologische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties zich continu aan te passen om te overleven. Organisatieveranderingen, in de brede zin van het woord, zijn hierdoor vaker nodig en volgen elkaar in hoog tempo op. We kennen echter allemaal de voorbeelden van succesvolle, maar ook minder succesvolle organisatie veranderingen.

Vaardigheden & Competenties

Vaardigheden & Competenties is een core change component van het L&vS Change Management Model.

De traditionele benadering van de juiste skills en competenties is het geven van een ‍‍proces training ‍‍om een nieuwe rol uit te kunnen voeren. De L&vS change manager richt zich echter ‍‍al vroeg ‍‍op de fit & gap tussen de aanwezige en benodigde competenties en rollen. Hierdoor‍‍ kan het benodigd zijn dat profielen en aanname beleid herzien worden‍‍.‍‍
De focus op de benodigde vaardigheden en competenties begint dus al vroeg in het traject en niet pas richting Go Live.

 

Stakeholder- management & Communicatie

Stakeholdermanagement & Communicatie is een core change component van het L&vS Change Management Model.

Stakeholder/Belanghebbende is een persoon of groep die een belang heeft bij of invloed heeft op de resultaten van het project en daarom in meer of mindere mate betrokken dient te worden bij het project. Communicatie is het overbrengen van een bepaald begrip of een bepaalde inhoud vanuit een zender naar een ontvanger door middel van informatie.

Voor een geaccepteerde en geborgde verandering is een aantal facetten van belang (of zelfs randvoorwaardelijk), deze facetten vormen de basis van een change management benadering. Een gedegen change management benadering kent twee facetten:

        1. Fasering: de volgorde (curve) waarin een verandering tot stand komt, dit is bij alle veranderingen van toepassing met als verschil dat per verandering de duur/intensiteit van de stappen sterk kan verschillen.
        2. Bouwstenen: de inhoudelijke componenten (ingrediënten) die nodig zijn om de verschillende stappen succesvol te doorlopen. Het aandeel en verhouding van deze ingrediënten is per stap en situatie verschillend. Het zwaartepunt beweegt veelal van links naar rechts.

Wilt u meer informatie over het L&vS Change Management Model?